Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2018/19 trong tháng 4/2019.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

99,05

360,58

151,18

303,79

349,11

154,33

107,36

Mỹ

11,92

123,66

0,46

57,15

60,66

51,03

24,37

Các TT khác

87,12

236,92

150,72

246,63

288,46

103,3

83

TT XK chính

57,6

182,98

5,61

89,68

99,01

93,3

53,88

Argentina

24,1

55

5,35

43

49,9

6,3

28,25

Brazil

32,73

117

0,25

42,7

45,05

79,5

25,43

Paraguay

0,77

9

0,01

3,9

3,98

5,6

0,2

TT NK chính

26,26

19,81

121,42

116,7

141,99

0,29

25,22

Trung Quốc

23,52

15,9

88

88

105,1

0,13

22,2

EU-27

1,48

2,7

15,8

16,6

18,3

0,13

1,55

Nhật Bản

0,2

0,21

3,3

2,4

3,53

0

0,18

Mexico

0,18

0,34

5,23

5,5

5,54

0

0,21

Nguồn: VITIC/USDA