Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2019/20 trong tháng 7/2019.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

112,98

347,04

150,82

307,85

355,06

151,26

104,53

Thế giới trừ TQ

91,78

330,04

63,82

221,85

251,36

151,13

83,15

Mỹ

28,56

104,64

0,54

57,56

61,09

51,03

21,63

Các TT khác

84,42

242,4

150,27

250,29

293,96

100,23

82,9

TT XK chính

56,41

188,4

4,11

92,78

102,76

92,33

53,83

Argentina

29,45

53

3,9

45

52,15

8

26,2

Brazil

26,75

123

0,2

43,75

46,5

76

27,45

Paraguay

0,2

10,2

0,01

3,95

4,03

6,2

0,18

TT NK chính

24,05

21,07

121,24

115,01

141,16

0,39

24,8

Trung Quốc

21,2

17

87

86

103,7

0,13

21,37

EU-27

1,44

2,78

15,1

16

17,66

0,23

1,43

Đông Nam Á

1,03

0,64

9,99

4,63

10,24

0,04

1,37

Mexico

0,2

0,4

5,8

5,95

5,99

0

0,41

Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn: vinanet