Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2020/21 trong tháng 8/2020.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

181,67

500,05

42,04

496,53

44,26

185,19

Thế giới trừ TQ

65,17

353,05

39,84

350,23

41,36

68,69

Mỹ

0,98

6,93

1,14

4,56

3,08

1,41

Các TT còn lại

180,69

493,12

40,89

491,98

41,18

183,78

TT XK chủ yếu

42,3

185,6

0,61

150,7

32,3

45,51

Burna

1,13

13,1

0,01

10,6

2,2

1,44

Ấn Độ

35

118

0

104

11

38

Pakistan

0,73

7,5

0

3,1

4,3

0,83

Thái Lan

4,49

20

0,2

11,8

8,5

4,39

Việt Nam

0,95

27

0,4

21,2

6,3

0,85

TT NK chủ yếu

127,82

239,94

14,15

251,3

3,26

127,35

Trung Quốc

116,5

147

2,2

146,3

2,9

116,5

EU-27

1,16

1,97

2,35

4,1

0,3

1,08

Indonesia

3,16

34,9

0,5

35,4

0

3,16

Nigeria

0,71

5,04

1,2

6,4

0

0,55

Philippines

3,58

11

3

14,4

0

3,18

Trung Đông

0,85

2,33

3,6

6

0

0,78

TT khác

 

 

 

 

 

Brazil

0,21

7,21

0,8

7,15

0,8

0,27

Trung Mỹ và Caribê

0,64

1,55

1,9

3,41

0,03

0,65

Ai Cập

1,13

4,3

0,25

4,5

0,02

1,16

Nhật Bản

1,97

7,65

0,69

8,25

0,08

1,98

Mexico

0,16

0,19

0,8

0,95

0,01

0,19

Hàn Quốc

1,16

3,86

0,45

4

0,06

1,41

Nguồn: VITIC/USDA