Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2020/21 trong tháng 5/2020.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

10,34

246,05

64,43

243,53

67,39

9,9

Thế giới trừ TQ

10,34

172,39

64,41

170,86

66,39

9,9

Mỹ

0,34

45,56

0,36

34,02

11,88

0,36

Các TT còn lại

10

200,49

64,06

209,51

55,51

9,54

TT XK chủ yếu

5,3

75,47

0,08

27,69

47,82

5,34

Argentina

1,46

33,05

0

3,4

29,65

1,46

Brazil

3,61

34,9

0,03

18,5

16,3

3,74

Ấn Độ

0,23

7,52

0,05

5,79

1,87

0,14

TT NK chủ yếu

1,46

22,42

39,84

61,72

0,52

1,49

EU-27

0,37

12,4

18,75

30,94

0,3

0,28

Mexico

0,07

5,06

2

7,05

0,01

0,07

Đông Nam Á

0,92

3,06

17,47

20,21

0,21

1,04

Nguồn: VITIC/USDA