Dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 8/2017.
Đvt: triệu tấn

2017/18

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Ngành TACN

Nội địa

XK

Thế giới

258,56

743,18

179,35

140,63

737,05

179,92

264,69

Mỹ

32,23

47,33

4,08

4,08

31,73

26,54

25,38

Các nước khác

226,32

695,85

175,27

136,55

705,31

153,39

239,31

Nước XK chính

27,43

217,06

7,11

63,3

149,65

80,5

21,45

Argentina

0,52

17,5

0,01

0,1

6

11,5

0,53

Australia

8,94

23,5

0,15

4,5

8

19

5,59

Canada

6,91

26,5

0,45

3,2

8,4

20,5

4,96

EU-27

11,06

149,56

6,5

55,5

127,25

29,5

10,37

Nước NK chủ yếu

152,08

203,15

93,03

29,98

275,89

6,52

165,85

Brazil

2,23

5,2

7,2

0,5

11,7

1

1,93

Trung Quốc

111,39

130

3

13

116

0,8

127,59

Trung Đông

12,93

19,48

18,4

4,92

39,87

0,74

10,2

Bắc Phi

13,8

17,8

28,15

2,18

45,28

0,69

13,79

Pakistan

4,35

26,2

0,03

0,9

25,4

0,6

4,58

Đông Nam Á

5,48

0

25,25

7,49

23,84

1,03

5,86

Các nước khác

 

 

 

 

 

 

 

Ấn Độ

9,54

96

4

5

99

0,5

10,04

FSU-12

21,86

133,77

7,99

30,2

81,42

55,99

26,21

Nga

10,84

77,5

0,5

19

42

31,5

15,34

Kazakhstan

3,97

14

0,05

2,1

6,9

7,5

3,62

Ukraine

1,89

26,5

0,03

3,6

10,2

16

2,21

Nguồn: VITIC/USDA