Dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 10/2017.
Đvt: triệu tấn

2017/18

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Ngành TACN

Nội địa

XK

Thế giới

256,58

751,19

178,93

141,49

739,63

180,04

268,13

Mỹ

32,13

47,37

4,08

3,27

30,92

26,54

26,13

Các nước khác

224,44

703,81

174,85

138,23

708,71

153,51

242

Nước XK chính

24,4

217,04

7,11

63,1

149,35

79

20,2

Argentina

0,32

17,5

0,01

0,1

5,9

11,5

0,43

Australia

6,73

21,5

0,15

3,5

7

18

3,38

Canada

6,87

27

0,45

3

8,2

21

5,12

EU-27

10,49

151,04

6,5

56,5

128,25

28,5

11,28

Nước NK chủ yếu

152,9

203,3

93,73

30,28

276,54

6,52

166,87

Brazil

2,38

5,1

7,3

0,5

11,7

1

2,08

Trung Quốc

111,05

130

3

13

116

0,8

127,25

Trung Đông

13,04

19,48

18,2

5,02

40,22

0,74

9,76

Bắc Phi

13,86

18,15

28,35

2,18

45,08

0,69

14,6

Pakistan

4,33

26,2

0,03

0,9

25,4

0,6

4,56

Đông Nam Á

6,2

0

25,85

7,69

24,14

1,03

6,88

Các nước khác

 

 

 

 

 

 

 

Ấn Độ

9,8

98,38

3,5

5

100

0,5

11,18

FSU-12

21,93

138,27

7,96

31,6

82,69

57,49

27,99

Nga

10,83

82

0,5

20,5

43,5

32,5

17,33

Kazakhstan

3,96

14

0,05

2,1

6,9

7,5

3,61

Ukraine

1,78

26,5

0,03

3,5

10

16,5

1,81

Nguồn: VITIC/USDA