Dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2018/19 trong tháng 4/2019.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Ngành TACN

Nội địa

XK

Thế giới

281,89

732,87

175,6

139,53

739,15

178,46

275,61

Mỹ

29,91

51,29

3,95

1,91

29,84

25,72

29,58

Các TT khác

251,98

681,58

171,66

137,62

709,31

152,74

246,03

TT XK chính

26,85

206,2

6,61

61,1

147,2

71,7

20,76

Argentina

0,94

19,5

0,01

0,1

5,7

13,7

1,05

Australia

5,87

17,3

0,15

5,7

9,2

10

4,12

Canada

5,92

31,8

0,45

4,3

9,3

24

4,87

EU-27

14,12

137,6

6

51

123

24

10,72

TT NK chủ yếu

173,79

205,11

92,86

36,93

286,29

6,76

178,71

Brazil

1,31

5,43

7,5

0,5

12,1

0,8

1,34

Trung Quốc

131,26

131,43

3,5

20

125

1,2

139,99

Trung Đông

14,62

17,88

17,55

3,66

37,84

0,54

11,67

Bắc Phi

14,79

21,01

27

2,25

46,18

0,7

15,92

Pakistan

4,83

25,5

0,01

1,2

25,3

1,5

3,53

Đông Nam Á

5,03

0

26,2

8,34

25,64

1,06

4,53

Các TT khác

 

 

 

 

 

 

 

Ấn Độ

13,2

99,7

0,1

5

95

0,5

17,5

SNG -12

21,02

124,86

8,56

27,28

77,97

63,03

13,44

Nga

12,04

71,69

0,5

18

40,5

37

6,73

Kazakhstan

2,37

13,95

0,06

1,8

6,6

8,5

1,27

Ukraine

1,24

25,06

0,06

2,4

8,7

16,5

1,16

Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn: vinanet