Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2016/17 trong tháng 7/2016.

Đvt: triệu tấn

2016/17

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Ngành TACN

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

206,9

1010,74

126,55

618,51

1009,25

133,37

208,39

Mỹ

43,2

369,33

1,02

139,71

308,62

52,07

52,85

Các nước

còn lại

163,7

641,41

125,54

478,81

700,63

81,3

155,54

Nước XK chủ yếu

7,67

127

1,11

61,2

79,7

46,5

9,57

Argentina

1,61

34

0,01

6,6

10,4

23

2,22

Brazil

5,34

80

0,6

49

58

22

5,94

Nam Phi

0,71

13

0,5

5,6

11,3

1,5

1,41

Nước NK chủ yếu

20,96

123

75,95

145,65

196,88

3,99

19,04

Ai Cập

2,04

6

8,75

12,65

15,05

0,01

1,73

EU-27

6,28

63,83

11

55,5

73,3

2,5

5,31

Nhật Bản

1,25

0

15

11,5

15,1

0

1,15

Mexico

5,12

24,2

13

19,4

36,3

0,8

5,22

Đông Nam á

4,05

28,81

14,1

34,85

42,85

0,68

3,43

Hàn Quốc

1,89

0,08

10

7,8

10,1

0

1,86

Nước khác

 

 

 

 

 

 

 

Canada

1,6

12,5

1

7,9

13,4

0,5

1,2

Trung Quốc

110,62

218

1

159

226

0,02

103,6

FSU-12

1,89

44,16

0,42

19,49

22,27

21,97

2,24

Ukraine

0,8

26

0,05

7,3

8,7

17

1,15

Nguồn: VITIC/USDA