Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2019/20 trong tháng 7/2019.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Ngành TACN

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

328,75

1105,14

167,83

696,49

1134,97

170,84

298,92

Thế giới trừ TQ

118,92

851,14

160,83

506,49

855,97

170,82

107,1

Mỹ

59,45

352,44

1,27

131,45

307,48

54,61

51,07

Các TT

còn lại

269,3

752,7

166,56

565,04

827,49

116,23

247,85

TT XK chủ yếu

16,24

212,5

1,17

87,5

111,7

102

16,21

Argentina

4,58

50

0,01

10,3

15

33,5

6,09

Brazil

7,81

101

1

58

69,5

34

6,31

Nga

0,26

13,5

0,04

7,6

8,5

5

0,3

Nam Phi

1,97

14

0,1

6,6

12,3

1,5

2,27

Ukraine

1,61

34

0,02

5

6,4

28

1,23

TT NK chủ yếu

20,68

130,27

95,1

165,6

221,15

4,49

20,41

Ai Cập

2,13

7,2

10

14,4

16,9

0,01

2,42

EU-27

7,24

64,2

20

61

81,5

2

7,94

Nhật Bản

1,4

0

15,6

11,9

15,6

0

1,4

Mexico

4,65

27

18,5

27

45,5

1,5

3,15

Đông Nam Á

2,86

31,71

16,4

38,8

46,6

0,98

3,39

Hàn Quốc

1,86

0,08

10,5

8,2

10,6

0

1,84

TT khác

 

 

 

 

 

 

 

Canada

2,02

14

1

8,5

13,7

1,5

1,82

Trung Quốc

209,84

254

7

190

279

0,02

191,82

Nguồn: VITIC/USDA