Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 10/2019.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Ngành TACN

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

324,03

1104,01

166,09

693,86

1125,49

166,59

302,55

Thế giới trừ TQ

112,19

850,01

159,09

505,86

848,49

166,57

106,73

Mỹ

53,71

350,01

1,27

134,63

307,74

48,26

48,99

Các TT

còn lại

270,32

754

164,82

559,23

817,76

118,33

253,56

TT XK chủ yếu

14,51

214,5

1,17

85,2

108,8

104,2

17,17

Argentina

4,09

50

0,01

10,3

15

33,5

5,59

Brazil

7,28

101

1

56

67

34

8,28

Nga

0,26

13,5

0,04

7,5

8,4

5,2

0,2

Nam Phi

1,97

14

0,1

6,6

12,3

1,5

2,27

Ukraine

0,91

36

0,02

4,8

6,1

30

0,83

TT NK chủ yếu

21,49

129,27

95,8

166,5

221,75

4,24

20,56

Ai Cập

2,13

6,4

10,2

14,2

16,7

0,01

2,02

EU-27

7,55

64,8

21

62

82,5

2

8,85

Nhật Bản

1,4

0

15,6

11,9

15,6

0

1,4

Mexico

5,25

27

17,5

27

45,2

1,5

3,05

Đông Nam Á

2,75

30,91

16,9

38,9

46,7

0,73

3,12

Hàn Quốc

1,88

0,08

10,5

8,2

10,6

0

1,85

TT khác

 

 

 

 

 

 

 

Canada

2,58

14

1

8,5

13,7

1,5

2,38

Trung Quốc

211,84

254

7

188

277

0,02

195,82

Nguồn: VITIC/USDA