Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2020/21 trong tháng 5/2020.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Ngành TACN

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

314,73

1186,86

176,21

729,02

1161,96

182,25

339,62

Thế giới trừ TQ

106,66

926,86

169,21

541,02

886,96

182,23

139,57

Mỹ

53,3

406,29

0,64

153,68

321,33

54,61

84,29

Các TT

còn lại

261,42

780,57

175,58

575,34

840,64

127,64

255,33

TT XK chủ yếu

13,03

223,5

1,56

88,5

111

111,7

15,39

Argentina

4,37

50

0,01

11

15,5

34

4,88

Brazil

4,39

106

1,5

58

68

38

5,89

Nga

0,79

14,5

0,04

8,9

10

4,4

0,93

Nam Phi

2,73

14

0

6,6

12,3

2,3

2,13

Ukraine

0,75

39

0,02

4

5,2

33

1,56

TT NK chủ yếu

18,8

133,22

102,05

172,55

229,6

5,64

18,83

Ai Cập

1,4

6,4

11

14,7

17,2

0,01

1,59

EU-27

7,99

68,3

23

65

87

4,4

7,89

Nhật Bản

1,44

0

16

12,3

16

0

1,45

Mexico

2,19

28

18,3

27,3

45,55

0,6

2,34

Đông Nam Á

3,16

30,36

17,65

39,5

47,5

0,63

3,04

Hàn Quốc

1,91

0,08

11,8

9,4

11,85

0

1,93

TT khác

 

 

 

 

 

 

 

Canada

2,06

15,6

1

9,4

14,8

1

2,86

Trung Quốc

208,07

260

7

188

275

0,02

200,05

Nguồn: VITIC/USDA