Tổng lượng lợn giống là 6,28 triệu con, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 1% so với mức thống kê quý trước. Tổng lượng lợn xuất khẩu là 71,2 triệu con, giảm 1% so với năm ngoái và giảm 1% so với quý trước.
Tổng lượng lợn nuôi từ tháng 9-11/2020 là 35 triệu con, giảm 1% so với năm 2019. Lợn nái đẻ trong giai đoạn này là 3,16 triệu con, giảm 1% so với năm 2019, chiếm 50% trong tổng đàn lợn giống. Số lợn đẻ nuôi được trung bình mỗi lứa là 11,05 con, so với mức 11,09 con trong năm trước.
Các nhà chăn nuôi lợn của Mỹ dự định sẽ nuôi 3,12 triệu con lợn nái đẻ trong quý từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021, tăng 2% so với số lứa đẻ thực tế trong cùng kỳ một năm trước đó và tăng 1% so với cùng kỳ hai năm trước đó. Dự kiến số con đẻ từ tháng 3 đến tháng 5/2021 là 3,12 triệu con nái, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước đó và giảm nhẹ so với cùng kỳ hai năm trước đó.
Tổng số lợn các cơ sở kinh doanh nuôi trên 5.000 con, nhưng do người dân khoán nuôi chiếm 48% tổng đàn lợn của Mỹ, không đổi so với năm trước.

 

Nguồn: VITIC/USDA