El Salvador xuất khẩu 511.724 bao loại 60 kg/bao, so với 483.580 bao trong niên vụ trước.
Niên vụ cà phê tại Trung Mỹ và Mexico, khu vực sản xuất khoảng 1/5 lượng cà phê arabica thế giới hoạt động từ tháng 10 tới tháng 9 năm sau.
Các đồn điền trong khu vực này đang phục hồi từ một vụ bùng phát nấm roya hủy diệt cây trồng.
Nguồn: VITIC/Reuters