Nhà sản xuất robusta lớn thứ ba thế giới đã xuất khẩu 30.314,6 tấn robusta từ Sumatra trong tháng 6/2015.

Số liệu cà phê được phát hành hàng tháng từ văn phòng thương mại Lampung ở Sumatra. Số liệu thường được điều chỉnh do thêm số liệu được cập nhật.

Tháng

Lượng xuất khẩu (tấn)

+/- (%) so với năm trước

T6

9.255,6

-69

T5

4.637,2

-79

T4

4.786,2

-82

T3

13.082,7

-35

T2

9.896,1

-47

T1

8.418,8

-55

Nguồn: VITIC/Reuters