Ngoại trừ nhiên liệu sinh học, Indonesia xuất khẩu 1,78 triệu tấn dầu cọ trong tháng 6. So với 1,76 triệu tấn xuất khẩu dầu cọ và dầu nhân cọ trong tháng 5.

Trong tháng 6/2016, Indonesia sản xuất 2,69 triệu tấn, trong khi dự trữ cuối vụ đạt 1,8 triệu tấn.

Sau đây là bảng xuất khẩu dầu cọ của Indonesia năm 2016/2015:

Tháng
Dầu nhân cọ (tr tấn)
% so với tháng trước đó
T6
1,78
1
T5
1,76
-16
T4
2,09
20
T3
1,74
-24
T2
2,29
9
T1
2,1
-16
2015

      

      
T12
2,51
5
T11
2,39
-9
T10
2,61
12
T9
2,34
11
T8
2,1
0.4
T7
2,09
-8
T6
2,27
2
T5
2,22
-1
T4
2,25
11
T3
2,03
14
T2
1,79
-2
T1
1,81
-8
Tổng cộng 2015 
26,41

      
Tổng cộng 2014 
21,76

      
Tổng cộng 2013 
21,21

      
Tổng cộng 2012 
11,54

      

Nguồn: VITIC/Reuters