Bản tin Năng lượng
Bản tin Cao su
Bản tin Kim loại 
Nguồn: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV)