Tải toàn bộ báo cáo dưới đây: 

 coffee_annualhanoivietnam5-17-2017_DPIT.pdf