Dưới đây là kết quả dự báo cụ thể:

oil_price_outlook_survey_2018-2022_IIHB.pdf