Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai hoạt động đầu năm học 2020 – 2021

Ngày 24/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3216/BGDĐT-VP về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021. Lễ Khai giảng năm học mới được thống nhất trên cả nước vào sáng ngày 05/9/2020. Những địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường tổ chức Lễ Khai giảng theo hình thức trực tuyến.

07:00 | 29/08/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020

Vinanet - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 514/QĐ-BGDĐT ngày 22/02/2020 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018.

16:33 | 25/02/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác