Quyết định về định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN 2021-2025.

 

Ngày 14/9/2020 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg quy định chi tiết thi hành một số điều trong Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

15:40 | 16/09/2020

Đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp trong GDP đạt trên 40%

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

10:22 | 07/09/2020

Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 15/8/2020

Thông tư về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị quyết 115/2020/QH14 về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với Thành phố Hà Nội; Thông tư 06/2020/TT-NHNN về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước.

14:27 | 17/08/2020

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đây là nền tảng quan trọng để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

23:17 | 31/07/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác