Xuất khẩu kim loại thường khác (trừ sắt thép, sản phẩm sắt thép) đạt 1,4 tỷ USD

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu kim loại thường khác và sản phẩm ( trừ sắt thép, sản phẩm sắt thép) 7 tháng đầu năm 2020 đạt 1,4 tỷ USD, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2019; riêng tháng 7 đạt 231 triệu USD, tăng 0,2% so với tháng cùng kỳ năm 2019, và cũng tăng 21% so với tháng 6/2020.
 

19:00 | 31/08/2020

Xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép 7 tháng đầu năm có nhiều biến động

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép 7 tháng đầu năm 2020 đạt 1,71 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ 2019; tính riêng tháng 7/2020 đạt 254,5 triệu USD, giảm 87% so với cùng tháng năm 2019 nhưng lại tăng 7,3% so với tháng 6/2020.
 

08:25 | 26/08/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác