Bản tin Kim loại 
Bản tin Năng lượng
Bản tin Nguyên liệu công nghiệp (Cà phê, Cacao, Đường, Bông, Cao su)

Nguồn: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam(MXV)