Bản tin Kim loại 
Bản tin Năng lượng 
Bản tin Ngũ cốc & Hạt có dầu 
Bản tin Cà phê, Cacao, Đường & Bông, Cao su

Nguồn: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam(MXV)