1-/ Về quy mô xuất nhập khẩu:

Tháng 11/2017: Kim ngạch xuất khẩu tháng 11/2017 đạt 28,88 tỷ USD, tăng 14,0% so với tháng cùng kỳ năm ngoái, đạt mức tăng cao nhất trong những năm qua. Kim ngạch nhập khẩu tháng 11/2017 đạt 22,92 tỷ USD, tăng 9,0% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Xuất siêu của tháng 11/2017 đạt 5,96 tỷ USD, tăng 1,65 tỷ USD so với tháng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 11 tháng đầu 2017: Kim ngạch xuất khẩu của 11 tháng đầu năm 2017 đạt 287,88 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu của 11 tháng đầu năm 2017 đạt 236,14 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất siêu của 11 tháng đầu năm 2017 đạt 51,75 tỷ USD, tăng 6,85 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

2-/ Về cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu:

a-/ Về hàng hóa xuất khẩu:

+ Các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu trong 11 tháng đầu 2017:

Stt

Nhóm hàng

Kim ngạch

(tỷ USD)

Tỷ trọng trong tổng XK (%)

Tăng trưởng (%)

1

Linh phụ kiện điện tử

96,861

33,6

15,0

 

Mạch tích hợp

83,424

29,0

17,7

2

Sản phẩm thông tin và nghe nhìn

30,957

10,8

12,6

3

Kim loại và sản phẩm

26,377

9,2

18,6

4

Máy móc

23,192

8,1

20,4

5

Chất dẻo, cao su và sản phẩm

20,867

7,2

15,3

6

Hóa chất

17,567

6,1

12,3

7

Thiết bị quang học

11,429

4,0

10,4

8

Khoáng sản

10,786

3,7

9,0

9

Phương tiện vận tải

9,958

3,5

3,7

 + Cơ cấu thương mại của các nhóm hàng xuất khẩu lớn trong 11 tháng đầu 2017:

Stt

Nhóm hàng lớn

Kim ngạch

(tỷ USD)

Tỷ trọng trong tổng XK (%)

Tăng trưởng (%)

1

Vật tư, nguyên liệu đầu vào

35,966

12,5

14,5

2

Sản phẩm trung gian

225,013

78,2

14,0

3

Hàng tiêu dùng

25,232

8,8

4,1

4

Tổng

287,881

100,00

13,1

 + Nhìn chung, tất cả các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đều tăng trưởng tốt. Trong đó có những nhóm tăng trưởng rất cao như linh phụ kiện điện tử, kim loại và sản phẩm, máy móc, chất dẻo, v..v..

b-/ Về hàng hóa nhập khẩu:

+ Các nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu trong 11 tháng đầu 2017:

Stt

Nhóm hàng

Kim ngạch

(tỷ USD)

Tỷ trọng trong tổng NK (%)

Tăng trưởng (%)

1

Linh phụ kiện điện tử

45,529

19,3

19,3

2

Khoáng sản

39,949

16,9

26,5

 

Dầu thô

14,985

6,3

29,4

3

Máy móc

25,351

10,7

-1,5

4

Hóa chất

25,358

10,7

10,5

5

Kim loại cơ bản và sản phẩm

18,645

7,9

21,9

 + Cơ cấu thương mại của các nhóm hàng nhập khẩu lớn trong 11 tháng đầu 2017:

Stt

Nhóm hàng lớn

Kim ngạch

(tỷ USD)

Tỷ trọng trong tổng NK (%)

Tăng trưởng (%)

1

Nguyên liệu công, nông nghiệp

163,526

69,3

17,3

2

Thiết bị vốn

38,593

16,3

0,0

Thiết bị bán dẫn

14,526

6,2

-7,4

3

Hàng tiêu dùng

30,789

13,0

7,5

4

Tổng

236,137

100,00

12,6

 + Nhìn chung, trừ máy móc, còn lại các nhóm hàng nhập khẩu chủ lực đều tăng trưởng mạnh. Trong đó tăng trưởng rất mạnh có nhóm linh phụ kiện điện tử, khoáng sản, kim loại và sản phẩm.

3-/ Về cơ cấu thị trường xuất khẩu, nhập khẩu 11 tháng đầu 2017:

a-/ Thị trường xuất khẩu:

Stt

Thị trường xuất khẩu

Kim ngạch

(tỷ USD)

Tỷ trọng trong tổng XK (%)

Tăng trưởng (%)

1

Trung Quốc và Hongkong

117,473

40,8

15,9

 

Trung Quốc

80,115

27,8

20,4

 

Hongkong

37,359

13,0

7,5

2

ASEAN

53,322

18,5

14,5

3

Nhật Bản

18,991

6,6

6,0

4

Mỹ

33,675

11,7

10,1

5

Châu Âu

26,449

9,2

10,3

 

Nhìn chung, tất cả các thị trường xuất khẩu chính đều tăng trưởng mạnh, là một chuyển biến rất tích cực so với cùng kỳ năm ngoái.  

b-/ Thị trường nhập khẩu:

Stt

Thị trường nhập khẩu

Kim ngạch

(tỷ USD)

Tỷ trọng trọng tổng NK (%)

Tăng trưởng (%)

1

Trung Quốc và Hongkong

46,894

19,9

13,1

2

ASEAN

28,487

12,1

15,0

3

Nhật Bản

38,165

16,2

2,9

4

Mỹ

27,490

11,6

5,2

5

Châu Âu

28,345

12,0

8,5

6

Trung Đông

19,864

8,4

24,2

 Nhìn chung, hầu hết các thị trường nhập khẩu chính đều tăng trưởng tốt. Trong đó có những thị trường tăng trưởng mạnh như Trung Quốc và Hongkong, ASEAN, châu Âu, Trung Đông. 

c-/ Thị trường xuất khẩu, nhập khẩu lớn nhất:

Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) vẫn là thị trường lớn nhất cả về xuất khẩu và nhập khẩu. 

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nguồn: Vietnamexport.com