Tháng 7/2020 nhập khẩu hàng hóa từ Saudi Arabia đạt 50,49 triệu USD, tăng 64% so với mức 30,85% cùng tháng 2019 và tăng 111,7% so với mức 23,86 triệu USD tháng 6/2020.

Các mặt hàng nhập khẩu từ thị trường Saudi Arabia về Việt Nam đạt kim ngạch lớn gồm: Chất dẻo nguyên liệu; thức ăn gia súc và nguyên liệu; Kim loại thường, chiếm gần 50% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Saudi Arabia.

-Tháng 7/2020 nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ Saudi Arabia về Việt Nam đạt 15,05 triệu USD, giảm 11,9% so với mức 17,09 triệu USD cùng tháng năm 2019, và tăng 50,6% so với mức 9,99 triệu USD tháng 6/2020, lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 83,02% giảm 16,8% so với mức 99,71 triệu USD cùng kỳ năm 2019, chiếm 32,8% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Saudi Arabia.

- Thức ăn gia súc và nguyên liệu là một trong những mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao sau (chất dẻo và nguyên liệu) 7 tháng đầu năm đạt 21,59 triệu USD, tăng 43% so với mức 15, 11 triệu USD cùng kỳ năm 2019, chiếm 8,6 tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thj trường Saudi Arabia; tính riêng tháng 7/2020 đạt 1,04 triệu USD, giảm 25% so với mức 1,39 triệu USD cùng tháng năm 2019 và giảm 61% so với mức 2,67 triệu USD tháng 6/2020.

Ngoài các mặt hàng có gí trị lớn về kim ngạch thì Việt Nam tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất trong nước và máy móc thiết bị, một số mặt hàng nhập khẩu từ Saudi Arabia có kim ngạch tăng trưởng dương so với năm 2019 như: Sản phẩm khác từ dầu mỏ, đạt 16,88 triệu USD, tăng 21,3%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt 1,77 triệu USD, tăng 5,8%.

Bên cạnh đó cũng có một số mặt hàng sụt giảm kim ngạch so với năm 2019 như: Quặng và khoáng sản đạt 2,58 triệu USD tăng 72,9%; kim loại thường khác đạt 17,84 triệu USD, giảm 38,1%.

  1. Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Saudi Arabia 7T/2020
  2. (Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2020 của TCHQ)
  3.                                                                                                 ĐVT: USD

Thị trường

Tháng 7/2020

+/- so với tháng 6/2020 (%)

7 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng tháng năm 2019 (%)

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng 7T 2020 (%)

Tổng kim ngạch NK

50.495.282

 

111,65

252.421.597

63,67

10,84

100

Chất dẻo nguyên liệu

15.059.167

50,63

83.016.252

-11,90

-16,75

32,89

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

1.040.261

-61,12

21.586.393

-25,01

42,82

8,55

Kim loại thường khác

1.858.379

-32,44

17.836.519

-16,88

-38,19

7,07

Sản phẩm khác từ dầu mỏ

4.089.835

26,47

16.884.942

52,80

21,31

6,69

Quặng và khoáng sản khác

763.589

-57,85

2.577.345

0

 

-72,88

1,02

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

193.910

-47,35

1.771.375

-52,95

5,82

0,70

Hàng hóa khác

8.738.565

189,33

28.151.189

33,60

-29,98

11,15

Nguồn: VITIC