Cụ thể, tháng 3/2017 nhập khẩu sữa và sản phẩm giảm 22,1% so với tháng 2 tương ứng với 61,3 triệu USD , tính chung từ đầu năm cho đến hết tháng 3 năm 2017, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm là 214,6 triệu USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước, số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam. Việt Nam nhập khẩu sữa và sản phẩm chủ yếu thị trường New Zealand, chiếm 27,3% tổng kim ngạch, với 58,7 triệu USD, tuy nhiên tốc độ nhập khẩu từ thị trường này suy giảm 20,59%. Đứng thứ hai là thị trường Hoa Kỳ, đạt 20,1 triệu USD, tăng 68,35% - đây cũng là thị trường tăng trưởng mạnh nhất – kế đến là thị trường Australia, Thái Lan, Đức….

Nhìn chung, 3 tháng đầu năm nay nhập khẩu sữa và sản phẩm từ các thị trường đều suy giảm kim ngạch, chiếm 60% và ngược lại thị trường tăng trưởng dương chỉ chiếm 40%.