Trong 7 tháng đầu năm 2016 Việt Nam nhập khẩu lúa mì từ các thị trường là Ôxtraylia, Braxin, Hoa Kỳ và Canađa, Ucraine trong đó Ôxtraylia là thị trường thị trường lớn nhất cung cấp lúa mì cho Việt Nam, với lượng nhập 871.655 tấn lúa mì, trị giá 206.625.076 USD, tăng 20,68% về lượng và tăng 0,57% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Braxin là thị trường lớn thứ hai cung cấp lúa mì cho Việt Nam, với 333.623 tấn, trị giá 63.755.285 USD, tăng 8,45% về lượng và giảm 13,55% về trị giá.

Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 8/2016 dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 743,44 triệu tấn.

Số liệu sơ bộ từ Tổng cục hải quan về nhập khẩu lúa mì 7 tháng năm 2016

Thị trường

7Tháng/2016

+/-(%) 7T/2016 so với 7T/2015

Lượng

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng

1.893.149

407.122.497

+60,87

+26,91

Ôxtraylia

871.655

206.625.076

+20,68

+0,57

Braxin

333.623

63.755.285

+8,45

-13,55

Hoa Kỳ

91.795

24.134.818

-26,35

-27,08

Canađa

33.644

8.954.892

-76,74

-76,98

Ucraine

745

140.853

-8,02

-17,54