Thống kê sơ bộ của TCHQ Việt Nam, tháng kết thúc của năm 2016 kim ngạch nhập khẩu hàng rau quả của cả nước  đạt 109 triệu USD, tăng 29,7% so với tháng 11 – đây là tháng tăng trưởng đầu tiên – sau 3 tháng giảm liên tiếp, nâng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này năm 2016 lên 924,8 triệu USD, tăng 48,59% so với năm 2015.

Việt Nam nhập khẩu hàng rau quả chủ yếu từ hai quốc gia Thái Lan và Trung Quốc, chiếm 68% tổng kim ngạch, trong đó chủ yếu nhập từ Thái Lan, đạt 410,1 triệu USD, tăng 98,45% và Trung Quốc đạt 219,3 triệu USD, tăng 17,45% so với năm trước.

Ngoài hai thị trường chính kể trên, Việt Nam còn nhập hàng rau quả từ các nước như Hoa Kỳ, Australia, Newzealand… đạt lần lượt 84,9 triệu USD, 42,1 triệu USD và 21,8 triệu USD…

Nhìn chung, năm 2016, nhập khẩu hàng rau quả từ các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương, chiếm 72,7%, trong đó nhập từ Australia tăng mạnh vượt trội, tăng 132,92%, ngược lại các thị trường với tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 27,2% và nhập từ Chile giảm mạnh nhất, giảm 37,56%.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường cung cấp rau quả năm 2016

 ĐVT: USD

Thị trường

Năm 2016

So với năm 2015 (%)

Tổng

924.854.910

48,59

Thái Lan

410.132.602

98,45

Trung Quốc

219.396.292

17,45

Hoa Kỳ

84.975.850

16,00

Australia

42.188.258

132,92

Newzeland

21.899.731

55,76

Ấn Độ

11.448.170

121,64

Nam Phi

10.408.402

-23,32

Hàn Quốc

9.493.218

76,56

Malaysia

3.506.371

-37,13

Chile

3.387.450

-37,56

Ixrael

2.130.302

39,27