Hàn Quốc – thị trường lớn nhất cung cấp linh kiên, phụ tùng ô tô các loại cho Việt Nam, với trị giá 114,19 triệu USD, giảm 25,8% so với tháng 12/2020 và cũng giảm 0,31% so với tháng 1/2020, chiếm 29,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiên, phụ tùng ô tô các loại của cả nước.
Thị trường lớn thứ 2 là Trung Quốc đạt trị giá 73,33 triệu USD, giảm 16,2% so với tháng 12/2020 nhưng tăng 21,6% so với tháng 1/2020, chiếm 19%.
Linh kiên, phụ tùng ô tô các loại nhập khẩu từ Thái Lan – thị trường lớn thứ 3 cũng giảm mạnh 31,6% so với tháng 12/2020 nhưng tăng mạnh 63,6% so với tháng 1/2020, đạt 59,38 triệu USD, chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch.
Nhìn chung nhập khẩu linh kiên, phụ tùng ô tô từ hầu hết các thị trường bị sụt giảm kim ngạch so tháng cuối năm 2020; tuy nhiên vẫn tăng so với tháng 1/2020, nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản cũng giảm 37,5% so với tháng 12/2020 nhưng tăng 32,4% so với tháng 1/2020, đạt 58,26 triệu USD.

Nhập khẩu linh kiên, phụ tùng ô tô các loại tháng 1/2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)

                                                                                        ĐVT: USD

Nguồn: VITIC