Sau khi kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phâm suy giảm hai tháng liên tiếp, thì sang tháng 8 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đã tăng trở lại, tăng 22,8% so với tháng 7 lên 29,5 triệu USD, nâng kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm 8 tháng đầu năm 2017 lên 240 triệu USD, tăng 0,98% so với cùng kỳ năm 2016, số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ.
Là thị trường có vị trí địa lý gần hơn so với các quốc gia khác và cũng thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu là thị trường nhập khẩu chính mặt hàng này của Việt Nam, chiếm 56,2% tổng kim ngạch, với 134,9 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm 2016 kim ngạch giảm 6,64%. Thị trường lớn đứng thứ hai là Ấn Độ, tuy chỉ đạt 51,3 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ tăng tới 43,09%, kế đến là thị trường Tây Ban Nha, đạt 10 triệu USD, nhưng tăng 38,46%...
Nhìn chung, 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm từ các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng chiếm 58,3%.
Đáng chú ý,nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm từ thị trường Áo trong 8 tháng đầu năm 2017 tăng 268,98% tuy kim ngạch chỉ đạt 1,3 triệu USD, đẫn đầu về tốc độ tăng trưởng. Ở chiều ngược lại nhập khẩu từ Pháp lại suy giảm mạnh, giảm 68,79% tương ứng với 1,7 triệu USD.
Ngoài thị trường Áo với mức tăng mạnh, thì nhập khẩu từ thị trường Anh cũng có mức độ tăng trưởng khá, tăng 69,62%, đạt 6,1 triệu USD.
Thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm 8 tháng 2017
(ĐVT: USD)

Thị trường

8 tháng 2017

8 tháng 2016

So sánh (%)

Tổng

240.090.468

237.750.422

0,98

Trung Quốc

134.965.565

144.570.503

-6,64

Ấn Độ

51.327.634

35.869.861

43,09

Tây Ban Nha

10.000.419

7.222.662

38,46

Đức

8.994.707

8.397.783

7,11

Anh

6.156.277

3.629.465

69,62

Italia

4.102.709

4.397.273

-6,70

Thụy Sỹ

3.782.623

3.944.692

-4,11

Singapore

3.762.799

3.521.296

6,86

Hàn Quốc

2.196.753

2.953.179

-25,61

Pháp

1.736.248

5.563.391

-68,79

Áo

1.374.404

372.488

268,98

Thái Lan

778.033

6.761.149

-88,49

(tính toán theo số liệu của TCHQ)