NHẬP KHẨU TÔM CỦA HOA KỲ 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Đơn vị: tấn

Nước

Tháng 11/2016

11 tháng đầu năm 2016

Tăng giảm so với cùng kỳ 11 tháng đầu năm 2015

ARGENTINA

840

6,872

52.58

AUSTRALIA

0

19

850.00

BANGLADESH

622

3,586

93.84

BELIZE

61

147

-68.32

BRAZIL

0

8

700.00

BRUNEI

0

26

4.00

BURMA

4

157

-64.16

CANADA

161

3,838

-1.44

CHILE

0

111

217.14

CHINA

3,568

30,936

23.78

HONG KONG

0

54

-44.90

ĐÀI LOAN

20

116

-41.12

COLOMBIA

12

44

-67.16

COSTA RICA

3

67

48.89

CYPRUS

0

19

0.00

ĐAN MẠCH

1

82

272.73

ECUADOR

5,695

68,142

-13.77

EL SALVADOR

0

23

-53.06

GREENLAND

0

2

0.00

GUATEMALA

225

2,508

-29.96

GUYANA

161

7,589

16.99

HAITI

0

0

-

HONDURAS

283

2,993

-22.24

INDIA

16,909

139,609

13.09

INDONESIA

9,650

107,915

2.36

ITALY

0

0

-

BỜ BIỂN NGÀ

0

0

-

JAMAICA

0

0

-

NHẬT

0

1

-87.50

MADAGASCAR

0

28

-

MALAYSIA

17

248

-96.99

MEXICO

4,226

23,138

-5.24

MOROCCO

0

1

-66.67

HÀ LAN

0

0

-100.00

NEW CALEDONIA

0

24

41.18

NEW ZEALAND

0

16

-

NICARAGUA

290

2,114

26.06

NIGERIA

22

99

-44.38

NA UY

16

16

-

PAKISTAN

10

226

-73.51

PANAMA

319

2,652

-8.43

PERU

613

8,784

-8.57

PHILIPPINES

211

1,902

-6.21

BỒ ĐÀO NHA

4

26

18.18

NGA

0

1

-

Ả RẬP XÊ ÚT

17

960

216.83

SENEGAL

0

28

-6.67

SINGAPORE

0

1

-

HÀN QUỐC

9

101

-2.88

TÂY BAN NHA

0

69

9.52

SRI LANKA

24

145

34.26

SURINAME

19

428

43.14

THỤY ĐiỂN

0

0

-

THÁI LAN

8,991

72,329

11.22

TUNISIA

0

0

-100.00

UAE

44

218

-17.74

ANH

0

0

-100.00

VENEZUELA

337

2,631

23.35

VIỆT NAM

8,263

58,499

10.38

TỔNG

61,647

549,548

3.71

Nguồn: Vietnamexxport.com