Riêng tháng 5/2020 đạt 752.104 tấn, tương đương 192,63 triệu USD, tăng 39,7% về lượng và tăng 36,1% về kim ngạch so với tháng 4/2020, giá nhập khẩu giảm 2,5%, đạt 256,1 USD/tấn.
Xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Hàn Quốc, chiếm 25% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 26% trong tổng kim ngạch, đạt 796.604 tấn, trị giá 344,05 triệu USD, giá trung bình 431,9 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2019, với mức giảm tương ứng 9,2%, 42,2% và 36,6%.
Malaysi vượt qua Trung Quốc và Singapore, vươn lên vị trí thứ 2 về cung cấp xăng dầu cho Việt Nam, với 842.021 tấn, trị giá 295,61 triệu USD, giá trung bình 351 USD/tấn, chiếm 26,5% trong tổng lượng và chiếm 22,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước, giảm mạnh 21,3% về lượng, giảm 52,5% về kim ngạch và giảm 41% về giá so với cùng kỳ năm 2019.
Nhập khẩu từ Singapore trong 5 tháng đầu năm cũng giảm mạnh 36% về lượng, giảm 55% về kim ngạch và giảm 29,7% về giá so với cùng kỳ năm trước, đạt 600.322 tấn, trị giá 248,67 triệu USD, giá trung bình 414,2 USD/tấn, chiếm gần 19% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc 5 tháng đầu năm cũng giảm mạnh 30,4% về lượng và giảm 47,5% kim ngạch, giá cũng giảm 24,6%, đạt 440.920 tấn, tương đương 213,66 triệu USD, giá 484,6 USD/tấn, chiếm 13,9% trong tổng lượng và chiếm 16,2% trong tổng kim ngạch xăng dầu nhập khẩu của cả nước.
Riêng thị trường Thái Lan nhập khẩu tăng mạnh 41,9% về lượng, nhưng kim ngạch giảm 12,6% và giá giảm 38,4% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 413.676 tấn, trị giá 159,98 triệu USD, giá trung bình 386,7 USD/tấn, chiếm 13% trong tổng lượng và chiếm 12% tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước.
Nhập khẩu xăng dầu 5 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/6/2020 của TCHQ)

Thị trường

5 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng

(tấn)

Trị giá

(USD)

Lượng

 

Trị giá

 

Lượng

 

Trị giá

 

Tổng cộng

3.180.435

1.322.240.314

-17,59

-45,08

100

100

Hàn Quốc

796.604

344.051.832

-9,22

-42,42

25,05

26,02

Malaysia

842.021

295.610.820

-21,27

-53,53

26,48

22,36

Singapore

600.322

248.668.186

-35,99

-55,03

18,88

18,81

Trung Quốc

440.920

213.657.876

-30,41

-47,51

13,86

16,16

Thái Lan

413.676

159.977.329

41,88

-12,64

13,01

12,1

Nga

40.887

35.788.273

 

 

1,29

2,71

Nhật Bản

705

180.898

-95,14

-97,87

0,02

0,01

 

Nguồn: VITIC