Riêng tháng 3/2020 nhập khẩu 487.485 tấn xăng dầu, tương đương 200,38 triệu USD, giá trung bình 411,1 USD/tấn, giảm 18,7% về lượng, giảm 36,8% về kim ngạch và giảm 22,3% về giá so với tháng 2/2020; so với cùng tháng năm 2019 cũng giảm mạnh 46,3% về lượng, giảm 64,3% về kim ngạch và giảm 33,5% về giá.
Hàn Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp xăng dầu các loại cho Việt Nam, chiếm 23,4% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 25,5% trong tổng kim ngạch, với 431.463 tấn, tương đương 249,74 triệu USD, giá trung bình 578,8 USD/tấn, tăng 9% về lượng , tăng 2,3% về kim ngạch nhưng giảm 6,2% về giá so với cùng kỳ năm 2019. Riêng trong tháng 3/2020, nhập khẩu từ thị trường này giảm rất mạnh 35,2% về lượng và giảm 44,6% về kim ngạch so với tháng 2/2020, đạt 99.439 tấn, tương đương 47,11 triệu USD và cũng giảm mạnh 57% về lượng và giảm 67,9% về kim ngạch so với tháng 3/2019.
Trung Quốc là thị trường lớn thứ 2 cung cấp xăng dầu cho Việt Nam, trong tháng 3/2020, nhập khẩu từ thị trường này giảm 28,9% về lượng và giảm 33,8% về kim ngạch so với tháng 2/2020, đạt 88.517 tấn, tương đương 43,82 triệu USD và so với tháng 3/2019 cũng giảm mạnh 34,9% về lượng và giảm 51,2% về kim ngạch. Tính chung cả quý 1/2020 đạt 371.026 tấn, tương đương 209,72 triệu USD, giá 565,3 USD/tấn, chiếm trên 21% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xăng dầu nhập khẩu của cả nước, tăng 3,5% về lượng nhưng giảm 6% về kim ngạch và giảm 9,3% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Tiếp đến thị trường Singapore chiếm 19% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xăng dầu nhập khẩu của cả nước, đạt 358.385 tấn, tương đương 181,5 triệu USD, giá 506,4 USD/tấn, giảm 26,6% về lượng, giảm 34,4% về kim ngạch và giảm 10,7% về giá so với cùng kỳ năm 2019. Riêng tháng 3/2020, nhập khẩu giảm 13,5% về lượng và giảm 33,1% về kim ngạch so với tháng 2/2020, đạt 75.994 tấn, tương đương 28,62 triệu USD; so với tháng 3/2019 cũng giảm mạnh 57,3% về lượng và giảm 72,3% về kim ngạch.
Nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Malaysia 2 tháng đạt 395.999 tấn, tương đương 176,49 triệu USD, chiếm 21,5% trong tổng lượng và chiếm 18% tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước, giảm 36,6% về lượng, giảm 50% về kim ngạch so với cùng kỳ. Giá nhập khẩu đạt 445,7 USD/tấn, giảm 21%.
Ngoài các thị trường chủ yếu như trên, Việt Nam còn nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan 198.240 tấn, tương đương 102,72 triệu USD, tăng 3,9% về lượng nhưng giảm 11,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Nga 40.887 tấn, tương đương 35,79 triệu USD.

Nhập khẩu xăng dầu quý 1/2020

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/4/2020 của TCHQ)

 

Thị trường

Quý 1/2020

So với quý 1/2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

1.840.925

980.129.676

-11,5

-20,08

100

100

Hàn Quốc

431.463

249.741.240

9,01

2,29

23,44

25,48

Trung Quốc

371.026

209.723.313

3,54

-6,04

20,15

21,4

Singapore

358.385

181.501.140

-26,62

-34,44

19,47

18,52

Malaysia

395.999

176.486.227

-36,63

-49,96

21,51

18,01

Thái Lan

198.240

102.715.224

3,89

-11,86

10,77

10,48

Nga

40.887

35.788.273

 

 

2,22

3,65

 

 

Nguồn: VITIC