Tháng 6, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức thấp do Trung Quốc đang vào thời kì thấp điểm tiêu thụ mặt hàng này. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,37 triệu tấn, trị giá 471,55 triệu USD, tăng 15,4% về lượng và tăng 2,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
Tính riêng mặt hàng sắn, trong tháng 6/2020 đã xuất khẩu được 54,33 nghìn tấn, trị giá 13,18 triệu USD, tăng 33,2% về lượng và tăng 37,4% về trị giá so với tháng 5/2020; so với tháng 6/2019 tăng 171,2% về lượng và tăng 141,8% về trị giá; giá xuất khẩu bình quân tăng 3,2% so với tháng 5/2020, nhưng giảm 10,8% so với tháng 6/2019, đạt mức 242,7 USD/tấn. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu sắn đạt 407,68 nghìn tấn, trị giá 91,2 triệu USD, tăng 71,3% về lượng và tăng 83,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
Trong tháng 6/2020, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn chủ lực của Việt Nam, chiếm 90,5% tổng lượng sắn xuất khẩu với 141,6 nghìn tấn, trị giá 48,15 triệu USD, giảm 7,5% về lượng và giảm 11,4% về trị giá so với tháng 5/2020; tuy nhiên so với tháng 6/2019 vẫn tăng 35,5% về lượng và tăng 12,2% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân giảm 4,2% so với tháng 5/2020 và giảm 17,2% so với tháng 6/2019, xuống còn 340 USD/tấn. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc đạt 1,25 triệu tấn, trị giá 426,94 triệu USD, tăng 18% về lượng và tăng 3,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc, xuất khẩu sắn sang thị trường này chiếm 4,1% về lượng và 3,31% về trị giá trong tổng lượng sắn xuất khẩu trong cả nước. Tháng 6 với 7,85 tấn, trị giá 2,34 triệu USD, giảm 51,3% về lượng và giảm 47,7% về trị giá so với tháng 6/2019. Tính chung 6 tháng đầu năm xuất khẩu mặt hàng này sang hàn Quốc đạt 55,96 nghìn tấn, trị giá 15,62 triệu USD, giảm 7,3% về lượng và 9,8% về trị giá.
  Xuất khẩu sắn 6 tháng đầu năm 2020

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/6/2020 của TCHQ)

Thị trường

6 tháng/2020

So với 6 tháng/2019 (%)

Tỷ trọng

Lượng (tấn)

Trị giá (nghìn USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

1,377,630


471,556


15,4

2,4

100

100

Trung Quốc đại lục

1.254.188

426.939

18

3,4

91,04

90,54

Hàn Quốc

55.967

15.624

-7,3

-9,8

4,06

3,31

Đài Loan (TQ)

21.519

8.757

37,8

24,3

1,56

1,86

Thị trường khác

18.349

8.754

15,9

18,3

1,33

1,86

Malaysia

19.940

8.262

24,4

19

1,45

1,75

Philipines

5.359

2.101

-67,9

-70,8

0,39

0,45

Nhật Bản

1.862

859

-69,2

-39,6

0,14

0,18

Pakistan

446

260

180,5

160,5

0,03

0,06

Nguồn: VITIC