Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2017 của Malaysia với các nước đạt 1.008 tỷ RM, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó xuất khẩu của Malaysia đạt 529,68 tỷ RM, tăng 22,3% và Malaysia nhập khẩu từ các nước 478,71 tỷ RM, tăng 23%. Thặng dư thương mại của Malaysia đạt 50,97 tỷ RM.

Thương mại của Malaysia với các nước FTA bẩy tháng đầu năm 2017 đạt 638,12 tỷ RM, tăng 24%, chiếm thị phần 63,3%, trong đó xuất khẩu của Malaysia đạt 335,56 tỷ RM, tăng 25,4% và nhập khẩu 302,55 tỷ RM, tăng 22,4%.

Thương mại của Malaysia với các nước ASEAN bẩy tháng đầu năm 2017 đạt 276,88 tỷ RM, tăng 23,6%, trong đó Malaysia xuất khẩu 156,28 tỷ RM, tăng 21,8% và nhập khẩu 120,6 tỷ RM, tăng 25,9%.

Tổng kim ngạch thương mại của Malaysia với Trung Quốc bẩy tháng đầu năm 2017 đạt 98,11 tỷ RM, tăng 17,2% so với năm 2016, trong đó Malaysia xuất khẩu sang Trung Quốc 54,52 tỷ RM, tăng 23,6% và nhập khẩu từ Trung Quốc 43,58 tỷ RM, tăng 10%.

Thương mại của Malaysia với các nước EU đạt 98,11 tỷ RM, tăng 17,2%, trong đó Malaysia xuất khẩu sang EU đạt 54,52 tỷ RM, tăng 23,6% và nhập khẩu từ các nước EU 43,58 tỷ RM, tăng 10%.

Tổng kim ngạch thương mại của Malaysia với Mỹ đạt 93,77 tỷ RM,tăng 17,9%, trong đó Malaysia xuất khẩu sang Mỹ 50,54 tỷ RM, tăng 11,1% và nhập khẩu từ Mỹ 43,23 tỷ RM, tăng 33,1%.

Tổng kim ngạch thương mại của Malaysia với Nhật đạt 80,28 tỷ RM, tăng 18,9%, trong đó xuất khẩu của Malaysia sang Nhật 44,3 tỷ RM, tăng 22,4% và nhập khẩu từ Nhật 36,25 tỷ RM, tăng 12,7%./.

*Tỷ giá tạm tính: 1 USD  tương đương 4,3 RM.

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Nguồn: Vietnamexport.com