Hong Kong là thị trường có mức tăng trưởng lớn nhất 66.7%, với kim ngạch đạt 117 triệu USD, tiếp theo là Brazil (tăng trưởng 41.4%, đạt kim ngạch 36.9USD) và Hoa Kỳ (tăng trưởng 17.7%, kim ngạch 187.7 triệu USD)

Trong khi đó, xuất khẩu sang EU giảm 6.7% trong khoảng thời gian từ tháng 1-6/2016, đạt 133 triệu USD. Trong khối này, xuất khẩu sang Tây Ban Nha tăng 17.9%, Đức tăng 4.4% nhưng xuất khẩu sang Hà Lan giảm 13% và Anh giảm 22.5%.

Xuất khẩu cá tra sang các nước ASEAN giảm nhẹ 1.9%, đạt kim ngạch 67.9 triệu USD. Ba thị trường lớn nhất của khối này là Thái Lan tăng 1.8%, Singapore và Philippines đều giảm lần lượt 1.4 và 2%. Sản phẩm chính xuất khẩu sang Thái Lan và Singapore gồm phi lê và miếng đông lạnh. Thái Lan vẫn là nhà nhập khẩu chính của Việt Nam với giá trị nhập khẩu ổn định.

Số liệu thống kê cho thấy xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam trong quý II tăng so với quý I. Xuất khẩu tăng chủ yếu do xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh, 80.6% trong quý II, đạt 72.5 triệu USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu quý II tăng mạnh nhờ kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 31.4% so với quý I đạt 106.5 triệu USD.

Trong khi đó, giá trị xuất khẩu sang các nước ASEAN trong quý II đạt 34.5 triệu USD, giảm 3.3%, xuất khẩu sang Brazil giảm 29.8% so với quý trước, đạt 16.1 triệu USD.

Nguồn: vasep.com.vn