Riêng tháng 7/2019 xuất khẩu 318.587 tấn dầu thô, tương đương 175,21 triệu USD, giá trung bình 550 USD/tấn, giảm 2,9% về lượng, giảm 5,6% về kim ngạch và giảm 2,8% về giá so với tháng 6/2019; so với cùng tháng năm 2018 cũng giảm 23,3% về lượng, giảm 27,1% về kim ngạch và giảm 4,9% về giá.
Xuất khẩu dầu thô sang thị trường Đông Nam Á – thị trường tiêu thụ dầu thô hàng đầu của Việt Nam tăng 22,9% về lượng và tăng 14,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018, đạt 872.377 triệu tấn, tương đương 456,66 triệu USD, chiếm 37% trong tổng lượng và tổng kim ngạch dầu thô xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, giá xuất khẩu sang thị trường này lại giảm 6,8%, đạt 523,5 USD/tấn.
Trong khối Đông Nam Á, xuất khẩu nhiều nhất sang Thái Lan, chiếm tới 49% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô sang khối này, đạt 430.425 tấn, tương đương 221,98 triệu USD, giá xuất khẩu đạt 515,7 USD/tấn, giảm 12,9% về lượng, giảm 21% về kim ngạch và giảm 9,3% về giá so với cùng kỳ. Ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Malaysia tăng rất mạnh 203,8% về lượng, tăng 196,3% về kim ngạch, đạt 240.558 tấn, tương đương 125,25 triệu USD, chiếm trên 27% trong tổng lượng và tổng kim ngạch giá xuất khẩu 520,7 USD/tấn, giảm 2,5% về giá so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang Singapore tăng 47,7% về lượng, tăng 45,5% về kim ngạch, đạt 201.394 tấn, tương đương 109,43 triệu USD, chiếm trên 23% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, giá xuất khẩu giảm 1,5%, đạt 543,3 USD/tấn.
Sau khối Đông Nam Á là thị trường Trung Quốc đạt 838.016 tấn, tương đương 433,13 triệu USD, giá 516,9 USD/tấn, chiếm 35% trong tổng lượng và tổng kim ngạch dầu thô xuất khẩu của cả nước, tăng 21,9% về lượng, tăng 11,5% về kim ngạch nhưng giảm 8,5% về giá so với cùng kỳ
Xuất khẩu dầu thô sang Nhật Bản cũng đạt mức tăng trưởng tốt 69,3% về lượng và tăng 59,7% về kim ngạch, đạt 367.967 tấn, tương đương 198,92 triệu USD, chiếm 16% trong tổng lượng và tổng kim ngạch; tuy nhiên giá xuất khẩu giảm 5,7%, đạt 540,6 USD/tấn.
Ngoài ra, Việt Nam còn xuất khẩu 105.404 tấn dầu thô sang thị trường Australia trong 7 tháng đầu năm nay, đạt 59,37 triệu USD, giảm mạnh trên 75% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tuy không lớn, chỉ 80.720 tấn, tương đương 59,37 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ thì tăng rất mạnh 99,5% về lượng và tăng 87,4% về kim ngạch.

Xuất khẩu dầu thô 7 tháng đầu năm 2019

Thị trường

7 tháng đầu năm 2019

+/- so với cùng kỳ năm trước (%)*

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

2.357.773

1.238.366.343

5,61

-1,52

Đông Nam Á

872.377

456.660.804

22,9

14,58

Trung Quốc

838.016

433.126.358

21,9

11,51

Thái Lan

430.425

221.981.448

-12,92

-21,03

Nhật Bản

367.967

198.915.301

69,33

59,67

Malaysia

240.558

125.253.964

203,79

196,3

Singapore

201.394

109.425.392

47,71

45,53

Australia

105.404

59.370.676

-75,03

-75,32

Hàn Quốc

80.720

44.645.842

99,5

87,37

(*Tính toán theo số liệu của TCHQ)

Nguồn: Vinanet