Than đá của Việt Nam đã có mặt tại 8 quốc gia trên thế giới, trong đó xuất sang Nhật Bản chiếm 32,1% tổng lượng than đá xuất khẩu, với 153,4 nghìn tấn, trị giá 15,8 triệu USD, giảm 59,19% về lượng và giảm 62,93% về trị giá so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu lớn đứng thứ hai sau Nhật Bản là Philippines, đạt 106,5 nghìn tấn, trị giá 7 triệu USD, tăng 50,96% về lượng và tăng 33,01% về trị giá – đây cũng là thị trường có tốc độ xuất khẩu tăng mạnh nhất – trong 7 tháng đầu năm nay. Kế đến là thị trường Indonesia, giảm 31,39% về lượng nhưng tăng 17,03% về trị giá, tương ứng với 77,3 nghìn tấn, trị giá 9,5 triệu USD…

Nhìn chung, 7 tháng đầu năm nay, lượng than đá xuất khẩu sang các thị trường đều suy giảm, trong đó xuất sang Lào giảm mạnh nhất, giảm 95,17% về lượng và 96,25% về trị giá, tương ứng với  3 nghìn tấn, 272,3 nghìn USD.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu than đá 7 tháng 2016

Thị trường

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

So sánh với cùng kỳ năm 2015 (%)

Lượng

Trị giá

Tổng

477.400

48.275.769

-60,05

-62,51

Nhật Bản

153.473

15.802.276

-59,19

-62,93

Philippine

106.500

7.032.500

50,96

33,01

Indonesia

77.386

9.593.747

-31,39

17,03

Malaixia

42.047

5.115.417

47,00

38,16

Hàn Quốc

30.693

3.142.439

-83,99

-82,12

Thái Lan

15.484

1.551.372

-79,79

-82,15

Ấn Độ

8.068

1.100.104

-65,72

-72,10

Lào

3.088

272.368

-95,17

-96,25

Nguồn: VITIC