Riêng tháng 2/2019 đạt 208.661 tấn, tương đương 126,21 triệu USD, giảm 11,4% về lượng và giảm 3% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó.
Xăng dầu xuất khẩu nhiều nhất sang Campuchia, đạt 142.884 tấn, tương đương 79,73 triệu USD, chiếm 25,4% trong tổng lượng và chiếm 23,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước, tăng 45,2% về lượng và tăng 31,2% về kim ngạch so với 2 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên, giá xuất khẩu lại sụt giảm 9,6%, đạt 558 USD/tấn.
Trung Quốc là thị trường lớn thứ 2 tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam, với 127.427 tấn, tương đương 78,74 triệu USD, chiếm 22,6% trong tổng lượng và chiếm 23% trong tổng kim ngạch, tăng 27,9% về lượng và tăng 25,8% về kim ngạch; giá xuất khẩu giảm nhẹ 1,6%, đạt 617,9 USD/tấn.
Thị trường Hàn Quốc nổi bật lên với tăng rất mạnh 202,6% về lượng và tăng 126,7% về kim ngạch so với cùng kỳ, mặc dù khối lượng không lớn, chỉ 39.158 tấn, tương đương 21,46 triệu USD, tuy nhiên, giá giảm mạnh 25%, đạt 548 USD/tấn.
Xuất khẩu sang Singapore cũng được đặc biệt chú ý, với mức tăng mạnh 206,34% về lượng, tăng 264,6% kim ngạch và tăng 19% về giá, đạt 18.367 tấn, tương đương 8,33 triệu USD, giá 453,8 USD/tấn.
Ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Thái Lan giảm rất mạnh trên 99% cả về lượng và kim ngạch, tuy nhiên giá tăng 18,6%, đạt 99 tấn, tương đương 0,06 triệu USD, giá 614,7 USD/tấn.

Xuất khẩu xăng dầu 2 tháng đầu năm 2019

Thị trường

2T/2019

+/- so với cùng kỳ (%)*

Lượng (tấn)

Trị giá

(USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

563.137

342.827.492

75,3

79,66

Campuchia

142.884

79.734.245

45,18

31,2

Trung Quốc

127.427

78.740.125

27,88

25,79

Hàn Quốc

39.158

21.457.656

202,61

126,72

Lào

22.047

12.866.741

2,57

-7,19

Malaysia

18.780

7.583.038

2,68

8,54

Singapore

18.367

8.334.813

206,32

264,6

Nga

9.300

6.727.265

40,91

39,51

Thái Lan

99

60.857

-99,61

-99,54

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)