Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Campuchia trong tháng 8 đạt 78,22 triệu USD, tăng 18,6% so với mức 65,98 triệu USD của tháng liền kề trước đó và cũng tăng 88,3% so với mức 41,55 triệu USD của tháng 8/2019.
Những nhóm hàng có kim ngạch tăng so với cùng kỳ năm 2019 gồm:
Cao su đạt 154,3 triệu USD, tăng 114,6%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt 15,29 triệu USD, tăng 19,7%; vải các loại đạt 13,73 triệu USD, tăng 39,3 %; nguyên phụ liệu thuốc lá đạt 9,31 triệu USD, tăng 102,2 %.
Những nhóm hàng có kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm 2019 gồm:
Hạt điều tăng 257,5 triệu USD, tăng 12%; hàng rau quả đạt 19,20 triệu USD, giảm 39,2 triệu USD; phế liệu sắt thép đạt 12,68 triệu USD, giảm 2,2%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 5,16 triệu USD, giảm 83%.
  1. Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Campuchia 8T/2020
  2. (Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/9/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD

 

Thị trường

Tháng 8/2020

+/- so với tháng 7/2020 (%)

8 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng 8T 2020 (%)

Tổng kim ngạch NK

78.229.736

18,55

669.622.059

-1,85

100

Hạt điều

8.042.000

140,78

257.521.500

-12,15

38,46

Cao su

36.792.527

16,97

154.278.676

114,60

23,04

Hàng rau quả

895.328

-46,29

19.203.512

-39,21

2,87

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

2.402.790

-2,95

15.290.721

19,71

2,28

Vải các loại

2.191.086

-37,30

13.730.776

39,35

2,05

Phế liệu sắt thép

2.072.600

-37,80

12.679.633

-2,23

1,89

Nguyên phụ liệu thuốc lá

2.360.732

18,03

9.313.210

102,21

1,39

Gỗ và sản phẩm gỗ

1.229.331

-9,18

5.166.889

-83,13

0,77

Đậu tương

 

-100,00

284

-99,99

0,00

Hàng hóa khác

22.243.341

32,08

182.153.143

-14,12

27,20

 

Nguồn: VITIC