Tuy nhiên, riêng tháng 10/2018 xuất khẩu tăng mạnh 40% về lượng và tăng 42,3% về kim ngạch so với tháng 9/2018, đạt 351.056 tấn, tương đương 217,65 triệu USD, nhưng so với tháng 10/2017 thì giảm 24,8% về lượng nhưng tăng 6% về kim ngạch.

Giá dầu thô xuất khẩu trong tháng 10 tăng nhẹ 1,7% so với tháng 9/2018 nhưng tăng mạnh 41% so với tháng 10/2017, đạt 620 USD/tấn. Tính giá trung bình cả 10 tháng đầu năm đạt 573,1 USD/tấn, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dầu thô của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, trong tháng 10 tăng rất mạnh 80% về lượng và tăng 85,3% về kim ngạch so với tháng 9/2018, đạt 118.419 tấn, tương đương 72,17 triệu USD. Tuy nhiên, tính cả 10 tháng đầu năm thì lượng xuất khẩu lại sụt giảm mạnh 52,4% và kim ngạch cũng giảm 33,6% so với cùng kỳ, đạt 947.207 tấn, tương đương 543,96 triệu USD, chiếm 29% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước.  

Thái Lan là thị trường lớn thứ 2 tiêu thụ dầu thô của Việt Nam, trong tháng 10/2018 cũng tăng mạnh 30,2% về lượng và tăng 29,7% về kim ngạch so với tháng 9/2018, đạt 109.234 tấn, tương đương 67,79 triệu USD. Tính chung cả 10 tháng xuất khẩu sang Thái Lan giảm 0,3% về lượng nhưng tăng 39,7% về kim ngạch, đạt 805.601 tấn, tương đương 469,29 triệu USD, chiếm 25% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước.

Dầu thô xuất khẩu sang Australia trong tháng 10/2018 chỉ tăng nhẹ 0,8% về lượng và 7,6% về kim ngạch, đạt 39.473 tấn, tương đương 25,63 triệu USD, nhưng tính chung cả 10 tháng đầu năm thì tăng mạnh 29,3% về lượng và tăng 77,4% về kim ngạch, đạt 625.107 tấn, tương đương 359,79 triệu USD, chiếm trên 19% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Các thị trường còn lại đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, như: Xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 65,8% về lượng và giảm 52,7% về kim ngạch, đạt 265.676 tấn, tương đương 151,36 triệu USD; sang Mỹ giảm 32,5% về lượng và giảm 12,4% về kim ngạch, đạt 132.671 tấn, tương đương 68,42 triệu USD; sang Singapore giảm 77% về lượng và giảm 69% về kim ngạch, đạt 135.244 tấn, tương đương 72,49 triệu USD.

Xuất khẩu dầu thô 10 tháng  đầu năm 2018

Thị trường

10T/2018

+/- so với cùng kỳ (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

3.267.016

1.872.377.081

-44,58

-22,59

Trung Quốc

947.207

543.955.946

-52,37

-33,55

Thái Lan

805.601

469.286.991

-0,26

39,72

Australia

625.107

359.787.535

29,29

77,43

Nhật Bản

265.676

151.359.562

-65,81

-52,7

Hàn Quốc

163.438

100.459.719

-30,65

0,41

Singapore

135.244

72.492.051

-76,98

-68,95

Mỹ

132.671

68.423.923

-32,47

-12,42

Malaysia

79.185

42.273.172

-84,9

-79,84

 (*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ