Uỷ ban Châu Âu (EC) tiến hành rà soát Quyết định số 1472/2006 về việc áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm giày mũ da nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam

Ngày 17 tháng 3 năm 2016, Uỷ ban Châu Âu (EC) đã ban hành thông báo về việc tiến rà soát Quyết định số 1472/2006 áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm giày mũ da (certain leather footwear) nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Theo đó, EC thông báo tới tất cả các bên liên quan về việc sẽ xem xét, đánh giá quy chế đối xử như nền kinh tế thị trường “Market economy treatment” (vấn đề chọn mẫu) và quy chế đối xử riêng rẽ “Individual treatment - IT” theo yêu cầu được nộp bởi các nhà sản xuất/xuất khẩu không được chọn mẫu.

Các bên liên quan có thể đăng ký trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này tới địa chỉ thư điện tử như sau: TRADE-AD499-Footwear-Court@ec.europa.eu.

Việc tiến hành rà soát này nhằm thực thi Phán quyết ngày 4 tháng 2 năm 2016 của Toà án Tư pháp thuộc Liên minh Châu Âu (CJEU) cho rằng quyết định áp thuế chống bán phá giá nêu trên bị vô hiệu một phần do EC đã tiến hành điều tra không phù hợp với quy định liên quan đến “MET” và “IT”. Trên cơ sở đó, EC phải xem xét lại đề nghị được hưởng quy chế MET và IT (đã nộp từ năm 2006) của Việt Nam và Trung Quốc.

Trước đó, ngày 5 tháng 10 năm 2006, Uỷ ban Châu Âu (EC) ban hành quyết định áp thuế chống bán phá giá với mức thuế đối với Trung Quốc là 16,5%, Việt Nam là 10%. Năm 2011, EC đã thông báo chấm dứt áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Link Thông báo của EC:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.101.01.0013.01.ENG&toc=OJ:C:2016:101:TOC)

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương/Cục Quản lý cạnh tranh