Doanh nghiệp có khả năng xuất khẩu liên hệ ông Mohit Gupta,

Điện thoại +91 9873945755,

Email: aprimpex@gmail.com.

Nguồn: Vietnamexport.com