Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ:

Công ty REELEC

E -mail: dg@reelec.net

Tel: 023.35.34 / 98 / 023.35.35.03 Fax: 023.35.35.00

Website : www.reelec.net

Nguồn: vietnamexport.com