Mr. Łukasz Kilański

Tel: +48.74.8503627

Fax: +48.74.8503630

EMAIL: zamowienia02@firefamily.pl

Web: www.firefamily.pl

Hoặc

Ông Nguyễn Thành Hải

Tham tán thương mại Việt Nam tại Ba Lan

Tel: +48.606513153 (có thể dùng Viber)

Email: haint@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan

Nguồn: Vietnamexport.com