Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với :
Thương vụ Việt Nam tại Áo
Email: at@moit.gov.vn
Tel: +43 699 120 88 444.
Nguồn: Vietnamexport.com