Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng xin liên hệ với Vietrade New York.

Thông tin liên hệ:

Tel: 212 868 2686/ 212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org/dungat@moit.gov.vn

Nguồn: Vietnamexport.com