Doanh nghiệp có khả năng cung cấp, xin liên hệ:

In Design International

Ông Alfie Pezzi

Giám đốc phát triển kinh doanh

Tel +61 3 94212611

Di động +61 418 303 222

alfie@indesigninternational.com.au                                              www.indesigninternational.com.au

Nguồn: Vietnamexport.com