Chi tiết về khách hàng, đề nghị liên hệ:

Mrs. Lynda KERDJADJ

Office Manager

SUCH: +213 21 89 67 52

MOBILE: 0550 14 65 91

E-MAIL: sarlrecypap@gmail.com

hoặc Thương vụ VN tại Algeria

Tham tán: Hoàng Đức Nhuận

Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie

Tel fixe: + 213 (0) 23485193

Fax: + 213 (0) 23485200

Mobile: + 213 (0) 559502658

Email: Dz@moit.gov.vn; Nhuanhd@moit.gov.vn

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

Nguồn: Vietnamexport.com