Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với theo địa chỉ
Thương vụ VN tại Algeria: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie
Tel fixe: + 213 (0) 23485193
Fax: + 213 (0) 23485200
Mobile: + 213 (0) 559502658
Email: Dz@moit.gov.vn; Nhuanhd@moit.gov.vn
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
Nguồn: Vietnamexport.com